Regular Ph.D. Students

Mr. Krishna Mhaske

Mr. Shon Gangai

Ms. Shriya Saha

Mr. Vikas Kumar Jha

Mr. Angulimal G. Kamble

Ms. Abhilasha Kumari

Part-time Ph.D. Students

Ms. Siddhali Girkar